free web design templatesWydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

organizuje w roku akademickim 2024/2025
dwudziestą pierwszą edycję

studiów podyplomowych
Systemy informacji geograficznej

Informacje

Celem studiów jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy oraz wykształcenie umiejętności w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, udostępniania i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych), czyli danych o położeniu, właściwościach geometrycznych i relacjach przestrzennych obiektów i zjawisk oraz towarzyszących im danych opisowych.

Absolwent ma przede wszystkim ogólną wiedzę na temat możliwości i zasad funkcjonowania systemów informacji geograficznej, umożliwiającą mu ocenę przydatności GIS do rozwiązywania zadań przestrzennych w miejscu pracy. Po zrealizowaniu zajęć przewidzianych w planie studiów podyplomowych uczestnik ma umiejętność pozyskiwania, przetwarzania, analizowania, udostępniania i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych) oraz sprawnie posługuje się oprogramowaniem GIS.

Naszą ofertę kierujemy do pracowników instytucji i firm mających (lub mogących mieć) do czynienia z danymi geograficznymi oraz do wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem w swojej codziennej działalności narzędzi GIS do rozwiązywania zadań przestrzennych.

Program studiów

Obejmuje 162 godziny zajęć podzielonych na następujące przedmioty:

 • Podstawy dla systemów informacji geograficznej: wprowadzenie do systemów informacji geograficznej, systemy odniesień przestrzennych.
 • Dane geograficzne I: podstawy baz danych (SQL), źródła danych rastrowych i wektorowych.
 • Oprogramowanie GIS: wybrane oprogramowanie GIS, bazy danych przestrzennych (SpatialSQL).
 • Kartografia i geowizualizacja: elementy kartografii.
 • Infrastruktury informacji przestrzennej: dyrektywa INSPIRE, metadane geoprzestrzenne, standardy wymiany danych (XML), internetowe usługi danych przestrzennych.
 • Podstawowe analizy przestrzenne: analizy w modelu wektorowym, analizy sieciowe, geokodowanie, analizy w modelu rastrowym.
 • Dane geograficzne II: jakość danych, systemy nawigacji satelitarnej (GPS / GNSS), harmonizacja i import danych, zastosowania topologii.
 • Zaawansowane narzędzia systemów informacji geograficznej: systemy wspomagania decyzji (SDSS), graficzne modele analiz (ModelBuilder), elementy uczenia maszynowego, podstawy programowania w języku Python.
 • Przygotowanie i złożenie pracy końcowej.

Ćwiczenia praktyczne (przy komputerach) stanowią około dwóch trzecich godzin zajęć i prowadzone będą z użyciem oprogramowania głównych producentów komercyjnych narzędzi GIS, a także coraz szybciej rozwijającego się wolnego oprogramowania.

Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Wydziału oraz zaproszonych gości, specjalistów w zakresie systemów informacji geograficznej, geomatyki, fotogrametrii i teledetekcji, geodezji i kartografii oraz inżynierii środowiska.

Dodatkowe informacje

Opłaty

 Koszt studiów wynosi 4400 zł (semestr pierwszy: 2700 zł, semestr drugi: 1700 zł, płatne przed rozpoczęciem każdego z semestrów).

Ukończenie studiów

Warunkiem ukończenia jest aktywny udział w zajęciach, zaliczenie wszystkich przedmiotów, wykonanie pracy końcowej oraz zdanie egzaminu końcowego.

Zjazdy

Planowanych jest 15 zjazdów (średnio dwa w miesiącu), w trakcie których zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele (na terenie Uczelni).

Nie pobieramy opłaty wpisowej. Studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się co najmniej 20 kandydatów. Ze względu na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu zajęć, liczba uczestników jest ograniczona do 60 osób. W przypadku większej liczby chętnych o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Od kandydatów wymagamy

 • Dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich)
 • Znajomości podstaw obsługi komputera (system operacyjny MS Windows, oprogramowanie biurowe)

Ważne terminy

od 3 czerwca do 31 lipca
od 2 września do 11 października 2024 r.

można składać osobiście, pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skany)

Złożenie dokumentów

formularza zgłoszeniowego
kserokopii lub skanu dyplomu
(oryginał do wglądu)

od października 2024 r. do czerwca 2025 r.

Czas trwania

dwa semestry

Do pobrania


Kontakt


dr hab. inż. Piotr Cichociński

studium-gis@agh.edu.pl

mgr inż. Adrianna Flammer

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C-4
pok. 12, tel. (12) 617-33-23

mgr inż. Urszula Czabańska

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, paw. C-4
pok. 406, tel. (12) 617-22-77